Inga avgifter när du går till hälsocentralen

Vänsterpartiets kandidater i landstingsvalet, däribland Gunnar Fors från Örnsköldsvik, skriver i länets tidningar om hur Vänsterpartiet vill satsa på vården genom mer resurser till primärvården och våra tre samverkande sjukhus.

Här hittar du debattartikeln:

Vården är inte till salu!
Vi i Vänsterpartiet slår vakt om en effektiv och skattefinansierad vård. Vården behöver mer resurser – som ska gå till våra behov och inte till vinstuttag.

Landstinget Västernorrland måste bli effektivare. Varje skattekrona ska användas optimalt. Det förutsätter att kompetensen och engagemanget hos personalen tas till vara. De måste ha en bra arbetsmiljö, få utveckling och kunna ägna sin tid åt patienterna. Som ett feministiskt parti vill vi uppvärdera de kvinnodominerade yrkena inom vården.

Landstingen måste gemensamt stoppa den osunda bemanningsmarknaden med stafettpersonal.

Vänsterpartiet vill ha en väl rustad primärvård, som det naturliga första steget i vårdkedjan. Då kan också sjukhusen arbeta effektivare. Därför vill vi förstärka primärvården och göra alla besök avgiftsfria.

Primärvården i Västernorrland har inte prioriterats de senaste åren. Ständiga besparingskrav pressar personalen hårt. Hälften av läkartjänsterna är vakanta. Dyra stafettläkare ger dålig kontinuitet och minskad patientsäkerhet.

I dag är 1/3 av vårdcentralerna i länet privata. Erfarenheten säger att dessa ofta blir uppköpta av koncerner, vars mål är att ta ut vinst. Konkurrensen leder då inte till bättre kvalitet utan till utarmning av verksamheterna.

Ersättningssystemen, till exempel kömiljarden, kan leda till att verksamheterna jobbar med fel saker. Nybesök prioriteras framför behandling och återbesök av personer med kronisk problematik.

Vi vill ha fler specialister, förutom allmänläkare, på hälsocentralerna. Då blir det färre remisser till sjukhusen och kortare köer på akutmottagningarna. Primärvårdens insatser för de mest sjuka äldre ska förstärkas. Vi vill också satsa på hälsocentralerna i glesbygd, till exempel genom att erbjuda nedskrivningar av studieskulder för de som tar anställning där.

Vänsterpartiet vill ha tre samverkande sjukhus i länet. Sjukhusvården ska vara likvärdig och tillgänglig för alla. De tre sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik ska samverka effektivt genom länsgemensamma kliniker. Vänsterpartiet vill ta tillvara den kompetens och de resurser som finns på alla orterna så att sjukhusen utvecklas och profileras inom olika specialiteter.

Antalet vårdplatser på sjukhusen har minskat kraftigt i Sverige och är nu bland de lägsta i Europa. Nuvarande situation med överbeläggningar och dålig arbetsmiljö måste upphöra snarast. Sjukhusen behöver fler vårdplatser.

Vänsterpartiet behövs i en ny majoritet i Landstinget. Vi behöver inte bara en ny majoritet utan även en ny politik, där våra gemensamma resurser går till vården och välfärden. Inte till vinster. Förutsättningen för detta är ett starkare Vänsterparti!

Vänsterpartiets kandidater till landstingsfullmäktige

Lars-Gunnar Hultin, Härnösand

Annicka Burman, Sundsvall

Gunnar Fors, Örnsköldsvik

Ulla Olofsson, Kramfors

Thomas Tejle, Sollefteå

Marita Björling, Härnösand

Kenneth Challis, Sundsvall

Marie Hansson, Sollefteå