Månadsarkiv: juni 2014

Satsa på förlossningsvården

Lars-Gunnar Hultin, Vänsterpartiets gruppledare i landstinget, skriver i Örnsköldsviks Allehanda om Vänsterpartiets förslag för att förbättra förlossningsvården. Med tanke på krisen på förlossningsvården i bl a Sundsvall hade det varit bra med en Vänsterpartistisk budget i riksdagen och i landstinget! Det kan vi ändra på i höstens val.

Läs artikeln här.

V vill satsa på förlossningsvården
Den svenska mödra- och förlossningsvården håller en absolut världsklass. Mycket av det kan vi tacka barnmorskorna för. De gör ett fantastiskt arbete. Men vi ser också hur de sliter hårt och hör barnmorskornas oro över sin arbetssituation.

Runt om i Sverige rapporteras det om kris i förlossningsvården. Barnmorskorna ger sitt yttersta för att ge gravida och födande kvinnor en säker och god vård. Men detta är inte hållbart i längden. Vi behöver göra mer för att garantera alla goda och trygga förlossningar i framtiden.

Det är dags att höja de politiska ambitionerna för den svenska förlossningsvården. Vänsterpartiet föreslår därför i vårbudgeten 500 miljoner kronor vilket är den kanske största satsningen på svensk förlossningsvård någonsin.

Vänsterpartiet vill satsa på kvalitet och resursförstärkning inom förlossningsvården. Vår långsiktiga ambition är att varje barnmorska endast ska ansvara för en förlossning i utdrivningsskedet. Detta innebär att alla födande kvinnor kan känna sig säkra och trygga med en närvarande barnmorska som kan ha fullt fokus på en sak.

Vi vill genom en kraftfull ekonomisk satsning öka antalet barnmorskor, ge dem bättre arbetsvillkor och ge utrymme för landstingen att höja deras löner. För Västernorrlands del handlar det om att vi tillför cirka 13 miljoner kronor per år till förlossningsvården.

Vår satsning innebär också att man kan arbeta ytterligare för att minska förlossningsskadorna. Det ger besparingar i såväl mänskligt lidande som ekonomiska besparingar i vården. Vänsterpartiets satsning innebär också att vi satsar mer på mödravården vilket är avgörande för trygga graviditeter och att förbereda kvinnorna inför förlossning och blivande föräldraskap.

Barnmorskorna och deras kollegor inom mödra- och förlossningsvården är våra hjältar. Men även hjältar kan slitas ut. Därför är Vänsterpartiets satsning en nödvändighet för att kvinnor även i framtiden ska få trygga och säkra förlossningar.

Lars-Gunnar Hultin
Vänsterpartiets gruppledare i landstinget

Vi vill ha en primärvård som når alla och som inte är till salu

Vår distriktsordförande Thomas Lundberg skriver i en debattartikel i ÖA om varför vi måste satsa på primärvården.

Läs artikeln här.

Primärvården ska vara basen i vården, högprioriterad och välfungerande.
Men sjukhusen har de senaste 20 åren expanderat på primärvårdens bekostnad. Den är numera dåligt läkarbemannad och med hälften av tjänsterna vakanta. I bästa fall löses vakanssituationen med dyra stafettläkare som ger dålig kontinuitet och minskad patientsäkerhet. Och utan en fungerande primärvård fungerar inte heller våra tre sjukhus!

Lagen om valfrihet (LOV) är obligatorisk för primärvården. LOV har lett fram till att en tredjedel av vårdcentralerna drivs privat. Landstingets vårdcentraler tappar underlag, och måste spara.

Ökad konkurrens leder oftast inte till bättre kvalité utan tvärtemot till utarmning av verksamheterna. Minskad trivsel, inflytande och stress medför att flera av landstingets läkare och sköterskor söker sig till privata alternativ, där lönen kan förefalla högre. Vakanserna tilltar och primärvården kan inte fullgöra sina uppgifter som första instans. Köerna till akutmottagningarna och överbeläggningarna på sjukhusen ökar, som ett resultat av generellt bristande resurser och övertro på marknadskrafter.

Befolkningen har rätt till en tillgänglig och kompetent primärvård! Vårdutbudet skall vara lika mellan vårdcentralerna, vilket knappast är fallet om konkurrensen och kvalitetsskillnadsjakten hela tiden ska betonas. Vilka är de som skall ha vård med sämre kvalité?

Nej, primärvården måste kraftigt förstärkas och göras likvärdig. Landstinget måste arbeta intensivt med bemanningsfrågorna. Fler specialister förutom allmänläkare ska arbeta på våra vårdcentraler. Detta medför färre remisser och köer på sjukhusen.

Särskilt måste glesbygdens behov av medicinsk service och verksamhet stärkas. Nedskrivningar av studieskulder kan erbjudas dem som väljer att arbeta i glesbygd.

Ökade resurser ska tillföras primärvården för att möta den stigande psykiska ohälsan. Avgörande är också att vården organiseras och förstärks så att de mest sjuka äldres behov uppmärksammas mer. Gäller för kommuner och primärvård.

Vårdcentralerna behöver också mer resurser inom asylhälsovården! Hälsoundersökningar och tidig behandling av psykiska och fysiska skador måste kunna erbjudas.

Allt detta kostar pengar, javisst. Med Vänsterpartiets förslag nationellt och lokalt ökar finansieringen och vården tillförs mer resurser via ökade statsbidrag och skatteförändringar. Vi vill inte heller se några privata vinster i vården. Alla överskott skall återinvesteras i vården. Det finns bolagsformer med vinstbegränsning för den som vill driva sådana. Landstingen måste också gemensamt arbeta för att avveckla den osunda och kostsamma arbetsmarknad som stafettpersonalsystemen innebär. Vi skapar med detta också utrymme för bland annat kostnadsfria besök inom primärvården.

Thomas Lundberg
Distriktsordförande för Vänsterpartiet i Västernorrland

 

Vi satsar på miljön, skolan och omsorgen – och mycket mer. Vänsterpartiets budgetförslag för kommunen.

Den 3 juni presenterade vi på kommunstyrelsens möte vårt budgetförslag för kommunen 2015-17. Detsamma gjorde Socialdemokraterna och Alliansen så nu har debatten börjat.

En bra grund för diskussionen är att ta del av vårt fullständiga förslag. Du kan läsa det här i dessa två filer.
Den första innehåller beskrivningar och motiveringar av vad vi vill att kommunen ska satsa på.
Budgetförslag V 2015-2017
Den andra filen innehåller alla siffror över de förändringar vi antar och föreslår i förhållande till nuvarande kostnader. Satsningar, som ger ökade kostnader, syns som minus-poster. Medan ökade intäkter eller minskade kostnader syns som plus-poster.
Prel Budgetförslag (V) 2015-2017

Budgetförslaget är preliminärt. Det kommer inte att beslutas förrän efter valet. Förutsättningarna för budgeten beror i stor utsträckning på vilken regering vi får och vilka satsningar den gör på välfärden i kommunerna.  Vi visar i detta förslag att våra förutsättningar till en bra politik och verksamhet i kommunen kraftigt förbättras om Vänsterpartiets budgetförslag i riksdagen antas.

Utgångspunkten för förslaget är de stora behov vi ser inom kommunen, både för driften av verksamheten och för investeringar. Utifrån detta och att resurserna är begränsade har vi prioriterat det vi tycker är viktigast. Vi har finansierat budgetförslaget fullt ut och så att vi har en god marginal för ev. inkomstminskningar eller vissa nödvändiga kostnadsökningar. Om våra kontakter med boende i kommunen visar på viktiga behov, som vi inte uppmärksammat i budgeten, kan vi i höst göra justeringar i budgetförslaget.

Detsamma gäller förstås om kommunen får ökade intäkter, som vi inte räknat med i vårt förslag. Det skulle kunna ändra förutsättningarna för det förslag vi lagt om höjd skatt 2015.

Kom gärna med förslag och synpunkter. Om vi inte kan ta med ett bra förslag i detta budgetförslag så tar vi det med oss i vårt fortsatta arbete. Maila oss på [email protected].

Ge oss bättre förutsättningar att få genomslag för vår politik och vårt budgetförslag.
Rösta på Vänsterpartiet i alla tre val i höst – till riksdagen, landstinget och kommunen!