Interpellation om skolutvecklingsgrupp

Vänsterpartiet lämnade den 4 september 2014 in denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande med förslag om en skolutvecklingsgrupp med uppgift att ta reda på hur det egentligen ser ut i kommunens skolor i förhållande till hur det borde vara. 

Till kommunstyrelsens ordförande

Situationen i våra skolor.

Vi är glada att Örnsköldsviks skolor klättrat på Lärarförbundets ranking av landets kommuner. Vi har en fantastisk lärarkår och annan personal som gör storverk med de resurser de har.

Men genom kontakter med skolpersonal, föräldrar, våra egna besök på skolor och rapportering i media vet vi också att det finns stora problem inom Örnsköldsviks skolor. Problem och behov som måste åtgärdas.

Några exempel:
– Låg lärartäthet (plats 175 bland landets kommuner)
– Läroböcker som är gamla eller helt enkelt saknas. Örnsköldsvik ligger på plats 258 vad gäller resurser till undervisning.
– Slöjdlärare som saknar verktyg och material.
– Utemiljöer som inte underhålls med trasiga redskap eller utan lekredskap, trappor som är farliga mm
– Personalutrymmen som saknar/inte får nödvändiga väggar, de kan saknas eller vara halvfärdiga
– Skolluncher som serveras redan kl 10.15 pga platsbrist.
– Förskoleklasser som trängs i provisoriska lokaler.
– Fritidslokaler som tas i anspråk för lösningar för undervisningen.
– Brist på förskolelokaler
– Ventilationsproblem
– Lärarbrist samtidigt som sökande lärare inte får besked av ansvariga rekryterare före terminsstart

Listan kan göras längre. Vi vet att de flesta problem är rapporterade av någon lärare, skolledare, förälder. Men de som rapporterar problemen vet ofta inte vad som händer sedan. Eller får beskedet att det inte finns pengar pga budgetbegränsningar.

Vi vet också att det finns problem i den interna kommunikationen mellan skolorna och Bildningsförvaltningens ledning och ansvariga. Liksom mellan Bildningsförvaltningen, Konsult- och serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är oklart vem som har tolkningsföreträdet om vad som behöver åtgärdas utifrån pedagogiken och barnens säkerhet och trivsel. Diskussioner kan pågå under lång tid vid olika sammanträden om även rel små problem – risken är stor att sammanträdena kostar mera än vad det skulle göra att åtgärda problemen.

Det är nu viktigt att vi och andra ansvariga politiker gör något åt detta. Då behöver vi svaren på dessa frågor:
– Hur ser statusen ut på varje skolenhet i förhållande till hur den borde vara (utifrån gällande regler, riktlinjer, policy etc) vad gäller bemanning, gruppstorlekar, lokaler, utemiljö, undervisningsmaterial, arbetsmiljö etc?
– Vad behöver göras för att uppnå den skola vi vill ha, dvs en av Sveriges bästa?
– Vad skulle det kosta?

Vi har idag inte svaret på dessa frågor trots vår insyn genom kommunstyrelsen och nämnderna. Vi tror inte att andra politiker heller har det eller ens förvaltningscheferna.

Det är dags att göra något åt det. Vi vill ha alla papper på bordet! Därför föreslår vi att du som kommunstyrelsens ordförande tar initiativ till att bilda en skolutvecklingsgrupp med uppgift att så snabbt som möjligt ta fram svaren på frågorna här ovan. Gruppen bör bestå av representanter för politiker, berörda tjänstemän, lärare, skolledare, fackföreningar, elever och föräldrar.

Är du beredd att föreslå kommunstyrelsen att en skolutvecklingsgrupp enligt ovan bildas?

Örnsköldsvik 2014-09-03

För Vänsterpartiet

Göran Wåhlstedth
gruppledare