Månadsarkiv: juni 2016

Nytänk istället för feltänk – vårdområde Ådalen

Pressmeddelande från landstingsgruppen om motion om Tio100-modellen
2016-06-09

Landstingsfullmäktige har beslutat att kostnaderna inom specialistvården under perioden 2016-2018 ska minskas med 160 miljoner kronor. De förslag som ligger samt ytterligare aviserade förslagen kommer att leda till försämrat vårdutbud i Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett drastiskt ökat tryck på Sundsvalls sjukhus. Däremot inte till att besparingsmålet nås! De stora problem vi har idag, med stora kostnadsökningar pga. fler stafetter, brist på vårdplatser, minskad egen kapacitet för planerade behandlingar och höga sjukskrivningstal, kommer att öka.

Landstinget Västernorrland måste tänka nytt. Det behövs en annan typ av förändringar.
Förändringar som skapar framtidstro och förtroende och tar tillvara på personalens kompetens och engagemang. Förändringar som rustar oss inför de växande behoven av vård, inkl. akutvård i hela länet. Förändringar som ger ökad effektivitet och tar itu med de kostnader som nu ökar kraftigt.

Vårdbolaget Tio100 ägs och drivs gemensamt av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. Bolaget sköter driften av akutsjukhuset och vårdcentralerna och tillhandahåller kommunal vård och omsorg. Tio100 har välfungerande verksamheter, vården är kostnadseffektiv och kvalitén hög. Exemplet Tio100 visar att samordningsvinsterna då kommunen och landstinget samverkar är stora.

Landstinget måste agera nu. Det finns ett uttalat intresse från kommunerna och det är viktigt att snabbt ta fram en alternativ utvecklingsmöjlighet för Sollefteå sjukhus. Landstinget behöver satsa på lösningar som ger besparingar samtidigt som akutvården i Ådalen inte försämras.

Vi föreslår därför i en motion att Landstinget skyndsamt startar ett utvecklingsarbete tillsammans med Sollefteå och Kramfors kommun för att ta fram ett förslag om sammanhållet vårdområde Ådalen. I avvaktan på resultatet av utvecklingsarbetet bör verksamheterna på Sollefteå sjukhus lämnas intakta. Däremot behöver organisationen med länsverksamhetsområden förändras. En lokal ledning ger bättre förutsättningar för utförandet av vård med god ekonomi.

 För mer information se Motion om att utveckla ett sammanhållet vårdområde i Ådalen eller kontakta

Vänsterpartiets landstingsgrupp Västernorrland
Lars-Gunnar Hultin,  tel 070 – 572 58 48
Gunnar Fors, tel 073 – 811 94 00