Nyheter

Dagordning, medlemsmöte den 23/1 2019

Onsdagen den 23 januari 2019,
Föreningslokalen, Nytorgsg. 6 C, kl 18:00.

1. Mötet öppnas
2. Ordförande hälsar alla välkomna.
3. Val av Sekreterare
4. Val av Justerare
5. Föregående protokoll 12/12 2018
6. Uppkommande event och aktioner:
Tisdagsöppet, Torsdagsöppet, Röd Lördag 26/1, Kommungruppsmöte 18/2, Arbetsgruppen Miljö, studiecirklar.
Deltagande i Fridays for Future, Samiska nationaldagen 6/2.

7. Kallelse: 17 mars årsmöte.
Förslag på lokal och tid spikas.

Uppmaning att skicka in nomineringar till Valberedningen.
Skicka nomineringar till e-post: Michael. [email protected] eller tala med dem i person.
Valberedning: Michael Carlsson, Dick Olofsson, Thomas Strömstedt.
Alla poster inom Vänsterpartiet Örnsköldsvik väljs på 1år. Därmed är alla poster också öppna till omval.

8. a) Information; Motioner och insändare.
b) Inkomna insändare/motioner.

9. Diskussionspunkter (försöka hålla kort).
a) Lokalen
b) Arbete/-sgrupp Medlemsaktivering.
c) Vad tycker du (aka medlemmarna) om EU? (frågan kommer från Ulla Andersson och har med webbsändningen att göra).
d) Valarbete, EU-val. Ev. bestämma tid för möte för att diskutera EU samt Att arbeta i Opposition, vidare.
10. Övriga frågor
a) Nomineringar till uppdrag SKL ( sista dag till nominering, ev. ska vi skippa detta??)
b)

11. Nästa medlemsmöte 23 mars

Medlemsmötet avslutas strax innan kl 18:00. Därefter deltar vi i/tittar på Jonas Sjöstedts webbsändning till medlemmarna via Youtube.

Fika

Brev till alla medlemmar från Jonas Sjöstedt (V)

Hej,
Jag har i dag presenterat hur vi kommer att rösta på fredag. Vi har efter långa diskussioner i partistyrelsen landat i att vi trycker på gula knappen och väljer att släppa fram Stefan Löfven som statsminister. Vänsterpartiet kommer alltså att avstå i statsministeromröstningen, men vi kommer göra det med ett misstroendelöfte. Det innebär att Stefan Löfven kan tillträda som statsminister, men misstroendelöftet innebär att det blir en mandatperiod då han måste respektera våra röda linjer. Annars avsätter vi honom. Det gjorde vi med regeringen Carlsson 1991, och det kan vi göra igen.

Hade alternativet varit ett nyval, då hade vi varit beredda att ta det. Men så ser inte situationen ut. Vi litar inte på att Centerpartiet och Liberalernas antirasistiska principer skulle hålla om Löfven faller. De är helt enkelt för rädda för ett nyval. Det troliga alternativet till Löfven är inte nyval – det är Kristersson. En nej-röst på fredag skulle med största sannolikhet leda till att vi redan nästa vecka får en blåbrun Kristersson-regering. Samma usla högerförslag om marknadshyror och försämrad anställningstrygghet skulle då antagligen komma tillbaka, samtidigt som SD släpps in i värmen och ges avgörande politiskt inflytande över Sverige. Resultatet skulle bli att människor drabbas både av dessa förslag och värre och av SD:s rasism. För att stoppa de här förslagen behöver vi gå en annan väg. Det är den väg vi har valt.

Den överenskommelse som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna har gjort innehåller högerförslag som skulle göra Sverige till ett sämre land att leva i. Sådant som marknadshyror och försämrad anställningstrygghet är förslag som alla till vänster vill stoppa. I vår roll som vågmästare kommer vi att göra det. Lägger regeringen fram lagförslag om marknadshyror och försämringar i anställningstryggheten, kommer vi att väcka en misstroendeförklaring. Kort uttryckt: då fäller vi regeringen Löfven.

Vi är många, även långt utanför vårt parti, som vill stoppa överenskommelsens högerförslag. Under tiden de utreds och processas, sådant tar år, kommer vi att vara många som arbetar tillsammans för att bygga upp ett tryck. Klausulen om att Vänsterpartiet inte ska något politiskt inflytande i svensk politik är i praktiken tillintetgjord. Vi har säkrat att om Löfven bildar regering, så kommer Vänsterpartiet att ha ett politiskt inflytande under den kommande mandatperioden.

Stefan Löfven har också lovat att om han får bilda regering så kommer han att försvara de jämlikhetsreformer som Vänsterpartiet fick igenom under förra mandatperioden. Han har även lovat att han då står upp för att de av våra reformer som försvann i och med M- och KD-budgeten ska återinföras.

Det är viktigt att komma ihåg, att när Socialdemokraterna har tappat sin ideologiska kompass så finns vi här. Vi är inte rädda för att ta fajten för hyror som vanligt folk har råd med. Vi kommer alltid att försvara trygga jobb. Det kommer att kräva mycket, men vi ser fram emot att göra det tillsammans med fackföreningsrörelsen, hyresgäströrelsen, feminister och klimataktivister. Vänsterpartiet kommer att ha förslagen, engagemanget och ett brett folkligt stöd.

Det nya politiska läget innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillsammans med C och L kommer att arbeta för att införa marknadshyror, försämrad arbetsrätt och annan högerpolitik. Vänsterpartiet kommer arbeta för att stoppa det.

Låt det vara tydligt: vi är inte någon del av deras överenskommelse. Vi är vänsteroppositionen.

Jonas Sjöstedt

Kallelse till distriktsårskonferensen 2019 Vänsterpartiet Västernorrlands län

Kallelse till distriktsårskonferensen 2019
Vänsterpartiet Västernorrlands län

Välkomna till distriktsårskonferensen!
Vänsterpartiet Västernorrlands län håller årskonferens lördag-söndag den 23-24 mars.
Årskonferensen är distriktets högsta beslutande organ och består av ombud från partiföreningarna valda på partiföreningarnas medlemsmöten. Konferensen är öppen för åhörare. Distriktet betalar resa, mat och boende för ombud.
Årskonferensen behandlar distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret samt regiongruppens rapport. Vidare beslutar årskonferensen om verksamhetsplan för det kommande året, behandlar inkomna motioner samt väljer distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Distriktsstyrelsens förslag till verksamhetsplan kommer att skickas ut senare.
Delar av konferensen kommer att ägnas åt föreläsningar och diskussioner samt trevlig samvaro. Mer detaljerat tidschema och innehåll kommer.
Motioner
Motioner ska ha inkommit till distriktsexpeditionen senast den 9e februari, helst via e-post till adressen [email protected]
Nomineringar
Årskonferensen väljer distriktsordförande, distriktsstyrelse, revisorer och valberedning. Det går bra att nominera som enskild medlem, eller genom beslut av en partiförenings styrelse, medlemsmöte eller årsmöte. De nominerade ska vara tillfrågade. Deadline för nomineringarna är den 9e mars.
Nomineringar till distriktsordförande, distriktsstyrelse och revisorer skickas till distriktets valberedning, på e-postadressen
[email protected]
Nomineringar till ny valberedning skickas till distriktsstyrelsen senast den 9e februari på e-postadressen [email protected]

Med kamratliga hälsningar,
Ingrid Nilsson,
distriktsordförande

Socialdemokrater – varför går ni emot er egen politik?

På måndag i kommunfullmäktige kommer vi i Vänsterpartiet att ge socialdemokraterna möjlighet att rösta för sin egen politik!

På kommunfullmäktige i Örnsköldsvik den 26 november lägger Socialdemokraterna fram detta förslag i sitt budgetförslag för kommunen:
”Inom ramen för LOU (Lagen om offentlig upphandling) prövas möjligheten att upphandla hemtjänst och/eller särskilt boende i minst ett område i kommunen.”

För två månader sedan diskuterades denna fråga i fullmäktige. Så här sa då Per Nylén (S) i debatten om privata företag ska tillåtas i hemtjänsten:
”Nu har vi diskuterat den här frågan i hela valrörelsen så nu är snart det mesta sagts. Jag tror att det har varit ganska tydligt att när det gäller LOVen (Lagen om valfrihetstjänster) så är det den här vinstjakten som vi i första hand ser som ett problem. Flykten av skattemedel. Vi kan inte bortse från att 4,7 miljarder försvinner ut ur vårt system som skulle kunna användas till fler händer i verksamheten.”

Jaha, då var det LOV och nu är det LOU. Är det någon skillnad?

Ja det är skillnad. Införs LOV är det fritt fram för alla privata företag som uppfyller kraven att driva verksamhet där de finner det lämpligt. Med LOU är det en upphandling där endast ett företag släpps in. Men det som är lika med LOV och LOU är att ett privat företag får driva äldreomsorg som skattebetalarna betalar. S accepterar nu det man avvisade för två månader sedan – man släpper in ett privat vinstdrivet företag i äldreomsorgen. Precis det som Per Nylén varnade för.

Det har varit ett val och kommunen måste, precis som landet, ha en regering som kan styra. Då är det väl inte så konstigt att S i Ö-vik på det här sättet gör en eftergift till borgarna i Alliansen?

Skillnaden mellan landet och Örnsköldsviks kommun är att i kommunfullmäktige har Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tillsammans majoritet!

Vi har nu precis som före valet majoritet för att behålla äldreomsorgen i kommunal regi. Majoritet för att skattebetalarnas pengar ska stanna i verksamheten. Majoritet för att prioritera de äldres möjligheter att välja innehåll i den hemtjänst de får. Majoritet för att ge personalen goda arbetsvillkor och rätt till heltid.

Valet var den 9 september. Debatten i fullmäktige där Per Nylén och andra socialdemokrater var tydliga motståndare till det förslag de nu lägger var den 24 september. Det som hänt sen dess är förhandlingar om ”regeringsmakten” i kommunen. Socialdemokraterna har för att själva kunna sitta i en ”minoritetsregering” valt att göra upp med Alliansen om den politik de själva är emot!

På måndag i kommunfullmäktige kommer vi i Vänsterpartiet att ge socialdemokraterna möjlighet att rösta för den politik de själva har argumenterat så väl för.

Vi instämmer med Glenn Nordlunds (S) inlägg i fullmäktige den 24 september:
”Vi vill att de pengar som skattebetalarna betalar ska gå direkt ut till verksamheten och inte riskera att hamna i vinster. Det är liksom vår grundinställning. Och därför så väljer vi att fokusera på att utveckla verksamheten, den kommunalt bedrivna verksamheten. Att jobba med kvalitet, att jobba med kompetensförsörjning, att se till att vi fortsätter att ha en riktigt bra verksamhet som bedrivs av kommunen.”

Göran Wåhlstedth (V)

 

Vänsterpartiets budget för ett jämlikt och klimatsmart Örnsköldsvik

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

Ta del av vårt budgetförslag här:
Vänsterpartiets förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.

”Sälj inte ut allmännyttan!
Säg ne
j till privata vinstintressen i välfärden – säg nej till LOV!”
Ovanstående står inte i Vänsterpartiets budgetförslag. Efter att ha tagit del av Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag och deras överenskommelse idag den 31 oktober om samverkan blir detta ändå en viktig anledning varför kommunfullmäktige borde anta vårt förslag.

Vi vet att vårt förslag inte kommer att gå igenom. Men allt avgörs inte i fullmäktige. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt tillsammans med boende och välfärdens anställda för att stänga den dörr som S-ledningen i kommunen nu öppnar.

I vårt budgetförslag står klimatfrågan i fokus. Vi lyfter fram klimatkrisen som den överordnade fråga den nu måste vara i alla verksamheter, allmänna eller privata. Vi vill inrätta ett klimat- och hållbarhetsråd, vi vill aktivera klimatkompensationsfonden så att det lönar sig för förvaltningar och anställda att arbeta och resa klimatsmart. Vi vill fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och bygga fler pendlingsparkeringar, gång- och cykelvägar mm eftersom det är nödvändigt att minska utsläppen från bilismen. Dessa och andra klimatåtgärder är så viktiga att göra snabbt att vi vill finansiera klimatinsatser genom lån.

Kommunen måste alltid jobba för att bli mera effektiv. Skattekronorna ska användas till det de är avsedda.  Precis som övriga partier lägger vi in besparingar genom effektiviseringar, utvecklingsinsatser och strukturförändringar. Men till skillnad från S och Alliansen vill vi börja uppifrån och se till att besparingar så långt möjligt inte drabbar eleverna i våra skolor och de äldre i omsorgen.

En viktig fråga för Vänsterpartiet är kompetensförsörjningen till förskolan, skolan och omsorgen. Heltid måste nu bli verklighet även för undersköterskor och andra i omsorgen. Detta finns endast med i Vänsterpartiets budgetförslag. Detsamma gäller våra satsningar på att utbilda vikarier inom skolan och omsorgen samt på att anställa de som jobbat mer än ett år inom omsorgen.

Vi lägger till extra medel till skolan och till omsorgen av det enkla skälet att antalet elever och omsorgsbehövande blir fler. Men går då detta och allt annat vi tar upp i budgetförslaget ihop? Ja det gör det. Kommunen ska ha ett visst överskott i verksamheten och ha råd med de stora investeringar som behövs. Prioriteringar behöver alltid göras. En sådan vi gör är att sätta skolan före ett nytt kulturhus – men vi ser gärna att en kulturscen kan inrymmas i nya gymnasieskolan.

För kommentarer kontakta
Göran Wåhlstedth 070-3383025
Gunnar Fors 073-8119400

 

Pressmeddelande om ledningen av Region Västernorrland

Förödande om det blir ett majoritetssamarbete mellan S, M och L!

Enligt media så önskar S ett styre i Region Västernorrland tillsammans med M och L. I en tid då politikerföraktet blivit större och förtroendet för polItiken mindre sätter det dem knappast i någon god dager att de går samman för att behålla makten. Tre partier som backade i valet medan vi i Vänsterpartiet, C och Sjvp gick framåt.

SML-partierna vill å sin sida fortsätta centraliseringspolitiken och racet mot bottenligan bland regionerna. Vänsterpartiet å andra sidan vill se kraftfulla personalsatsningar för att bryta stafettberoendet, återupprättande av tre akutsjukhus och en annan ledningsstruktur. Regionens sjukhus och hälsocentraler går mot ett prognosticerat underskott för 2018 på -300 mkr samtidigt som det finns stora problem med tillgängligheten till vården. Det är tydligt att förra mandatperiodens politik med omstruktureringar och centraliseringar inte är rätt väg att gå.

– Att fortsätta på den inslagna vägen under förevändning att ta ansvar för länet vore förödande! Regionen behöver en politik som sätter länsinvånarnas rätt till god vård först och som förstår att vi behöver en bättre ledningsstuktur och satsningar på vår personal för att kunna vända på detta, säger Vänsterpartiets gruppledare Isabell Mixter.

– Vi är som det tredje största partiet i regionfullmäktige nu beredda att fortsätta som ett starkt oppositionsparti även om vårt förstahandsval är att finnas med i en majoritet. Vi har aktivt fört samtal med andra partier för att göra det möjligt. Det vore det bästa för Västernorrlands alla patienter och vår personal, säger Nina Orefjärd, 1:a namn på landstingslistan.

För ytterligare information kontakta

Isabell Mixter tel 072-5851889
Nina Orefjärd tel 070-4184947

2018-10-25

Höstuppdatering

Hej
Jag hoppas att ni alla har en bra höst.
Tisdagen den 16 oktober har vi i Vänsterpartiet Örnsköldsvik nästa medlemsmöte. Temat för mötet kommer dels att vara en rapport från vår Förhandlingsdelegation. Som just nu jobbar hårt med vårt kommande budgetförslag samt förhandling med Sossarna om eventuellt majoritetssamarbete.

Vi kommer också att prata lite om valrörelsen och försöka utvärdera arbetet runt det. Därför vill jag be er alla att fundera på följande frågor. Och ni får gärna skicka in slutsatser och tankar till [email protected] Frågorna är i första hand tänkta som stöd till att få igång en diskussion.
1. I årets valrörelse har V Ö-vik mer än förut annonserat i olika media. Vilka annonser har du sett? Vilka tycker du har fungerat bäst? (Videoklipp, tidningsannonser, bussar, skyltar m. fl.)
2. Har du deltagit i något event? (Röd Lördag, Valstånd på torget, dörrknackning, telefonringning, valvaka m.fl.) Vad fungerade bra? Vad kan vi göra bättre?
3. Har du några tankar på om hur vi bättre kan nå ut med vår politik? Något vi inte borde göra som vi gör idag? Lärdomar inför framtiden.

Framtiden, som i det här fallet är redan nästa år då det är EU val 2019.
Innan dess ska våra politiska platser i olika nämnder m. fl. tillsättas. Vi behöver få in nomineringar till dessa. Därför har V(i) bildat en nomineringsgrupp som här kommer med information;

Hej och tack för det stöd alla bidragit med i V:s valarbete som i årets val resulterade i att vi ökade från 3 till 5 mandat i kommunen!
Det innebär också att vi behöver fler som tar på sig uppdrag i kommunens olika nämnder. I en nämnd behövs både ordinarie ledamöter och ersättare.
Tillträde sker i januari-19 för kommande mandatperiod och kommunen anordnar utbildning i samband med det. Även Vänsterpartiet kommer att under hösten – 18 att hålla studiecirkel kring hur kommunen och arbetet däri fungerar.
Nämnderna har sammanträde 1 dag/månad och ersättning utgår för förlorad arbetsinkomst samt sammanträdesarvode. Man har rätt att vara ledig från sitt arbete för att delta i i nämndens sammanträde.
Anmäl till någon av oss om du kan tänka dig att delta i någon nämnd eller nominera en partikamrat.
Med vänlig hälsning Gunnar Eklöv, Kerstin Lindgren-Fors, Patrik Paulsson

Kalendarium

För att underlätta har styrelsen på prov satt mötesdagar för hela hösten. I januari får vi utvärdera om vilket ni alla tycker fungerar bättre: bestämma datum möte för möte eller ett helt halvår i taget.
Kalendariumet för hösten ser för närvarande ut som följer:
16 oktober: Medlemsmöte i Partilokalen 18:00-20:00
27 oktober Röd Lördag
10-11 november Höstkonferens med distriktet.
14november Medlemsmöte
Lördagen 17 november: eventuellt ett heldagsmöte med diskussioner och samvaro för alla partimedlemmar.
24 november Röd Lördag
12 december eventuellt, Medlemsmöte med julgröt (eller liknande).
15 december Röd Jullördag

Vår medlem Lena Lundblad kommer börja hålla öppet på torsdagar, varannan vecka, mellan kl 11-14, för enklare lunch, diskussioner och skapande i olika former som stickning m.m. (Medtag eget projekt). Start den 25 oktober.
Därtill öppet på Partilokalen varje tisdagskväll mellan 18-19, 20 om det dyker upp folk.
Plus så ska vi komma igång med de studiecirklar, bokcirkel och kulturarrangemang som vi tidigare diskuterat på olika möten. Tider för dessa hittas enklast på medlemsgruppen på Facebok.

Väl mött önskar Anna S och styrelsen.

Hösten är här! Välkomna in.

Välkomna på öppet medlemsmöte nu på torsdag den 20de kl 18:00 i partilokalen (se Kontakt för vägbeskrivning).
Vi kommer diskutera vad vi vill göra under hösten, samt kl 19 talar Jonas Sjöstedt till oss via webblänk.
Jag hoppas att många nya och gamla medlemmar kan komma.
Välkomna också ni sympatisörer som är nyfikna på oss och vill veta mer om oss.

Vi kommer också att köra igång med öppet på partilokalen på Tisdagskvällar, 18-20 (19 om ingen dyker upp första timmen).
Det kommer också snart komma ett kalendarium med studiecirklar med mera.
-Anna Sjöberg, ordförande.

Dags för en bra deal

”Tjäna tusenlappar på att byta bank”. Det är ett budskap jag ser på löpsedlar och i reklamannonser lite då och då. Jag förstår att budskapet lockar, för många bostadsrätts- och villaägare är bolåneräntan en hög kostnad att betala varje månad. Dessutom är det lätt att känna sig lurad, fundera på om den där andra banken inte hade en bättre deal ändå, i och med att du som kund aldrig får se vilka marginaler banken har på ditt bolån.

Detta är något vi i Vänsterpartiet vill ändra på. Framöver vill vi att bankerna ska tvingas redovisa vilken ränta de lånar till, så att det blir tydligt för kunden vilket påslag banken gör. Det skulle göra det lättare för kunden att avgöra vilken bank som ger dig bäst villkor. Dessutom har vi goda skäl att tro att det skulle minska hushållens räntekostnad drastiskt per månad.

I Finland har man infört detta system och där är bolåneräntorna väldigt mycket lägre än i Sverige. Sedan 2013 har de finska bankernas bolånemarginal minskat med 42 procent. Detta till skillnad från de svenska storbankerna, som har rekordhöga bolånemarginaler och förra året hade en sammanlagd vinst på 106 miljarder kronor. Det är vinstpengar som hade kunnat stanna kvar hos den enskilda låntagaren.

Därför föreslår vi att en finsk modell införs i Sverige. För den med ett lån på 2 miljoner kronor skulle det innebära att räntekostnaderna sänks med cirka 1 200 kronor per månad om vi når en finsk räntemarginal. Bankernas rovdrift på vanligt folk måste få ett slut. Det kallar jag en bra deal – på riktigt.

Jonas Sjöstedt