Nyheter

S och V presenterar gemensamma förslaget till kommunbudget 2018

Budget 2018 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i denna överenskommelse.

En summering av budget 2018:

 • Det budgeterade resultatet för 2018 är 68 miljoner kronor. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatte och statsbidrag under mandatperioden. Detta resultat motsvarar 2,0 %.
 • Den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad på 22,44 kronor per intjänad hundralapp. Av kommunerna i Norrlandslänen är Örnsköldsvik den kommunen med 13:e lägsta kommunala skatteutdebiteringen. (Dvs 41 av 54 kommuner har högre utdebitering än Örnsköldsvik)
 • Volymen på de skattefinansierade investeringarna föreslås öka kvarvarande år under mandatperioden. Investeringsramen för 2018 sätts till 267 miljoner kronor.

Kommentarer gällande driftsbudgeten:

 • Budgetramarna för Kommunstyrelsen, Humanistiska nämnden och Bildningsnämnden föreslås öka.
 • Störst ökning får Bildningsnämnden med 10 mkr där en satsning görs för att minska grupperna och öka personaltätheten inom förskola och fritids. Kommunstyrelsen och Humanistiska nämnden får en ramökning på 1 mkr (för satsning på ungdomsjobben) respektive 2 mkr (för satsning på familjecentral och insatser riktade mot ungdomar)
 • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras fullt ut för lönekostnadsökningar, motsvarande 77 miljoner kronor samt för inflation med 2 procent.
 • Initiativ tas för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter.
 • Rodretkoncernen (kommunens bolag) ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen från Rodret inte kommer att ske 2018.

Några axplock från våra prioriterade områden:

 • Fortsatt stöd till landsbygdsutveckling
 • Familjecentral och riktade insatser mot ungdomar
 • Personalförstärkning inom förskola och fritids
 • Ökade möjligheter för barn och unga att ta del av natur, friluftsliv samt idrott
 • Satsningar på att få fler att åka kollektivt
 • Samverkan mellan Kultur- och Fritidsnämnden och Välfärdsförvaltningen för sysselsättning inom daglig verksamhet
 • Fortsatt satsning på jobb till unga
 • Satsning på heltider som norm fortsätter

Kommentarer gällande investeringsbudgeten:

I investeringsbudgeten föreslår vi 267 mkr i skattefinansierade investeringar. Den beslutade ramen för mandatperioden på 660 miljoner kronor kommer att överskridas beroende på behovet av att genomföra flera angelägna satsningar. Bland de större investeringarna de kommande åren kan nämnas (totala investeringsmedel inom parentes)

 • Nya Bredbynskolan samt Höglidenskolan (åk 7-9 skola) (101 mkr)
 • Förskolan Ängen samt ytterligare två förskolor (tidigarelagda investeringar) (145 mkr)
 • Byggandet av ny simhall i centrala Örnsköldsvik påbörjas (72 mkr)
 • Enlig plan påbörjas GC-väg Ås-Själevad (18 mkr)
 • Varvsbron i Husum färdigställs (15 mkr)
 • Nya vård-och omsorgsplatser i boende (177 mkr)
 • Nya LSS-boenden med totalt 20 platser (37 mkr)

Budgeten i sin helhet med text och siffror:
Budgetförslag 2018-2020 S och V

 

Välkommen på Tisdag!

Med start nu på Tisdag kväll, den 14/3, kommer vi hålla vår lokal öppen för medlemmar och intresserade.

Varje Tisdag, mellan ungefär 18:00 och 20:00, bjuder vi på fika och diskuterar stort och smått i politiken.
Utöver våra medlemmar så är andra som är intresserade eller fundersamma också varmt välkomna!

Lokalen kan vara lite knepig att hitta till – den ligger i källaren till det mintgröna huset vid korsningen Nytorgsgatan/Nygatan, nedanför Lundbergs Bröd. Ingång från innergården.

På plats finns alltid minst Patrik Paulsson, vår administrative sekreterare, som kan kontaktas vid frågor, funderingar eller om ni behöver hjälp att hitta.
(Ring på 0707278252 eller e-posta [email protected] )

Träffa oss på lördag!

Nu på lördag, den 25/2, kommer vi att finnas på plats på stan från ungefär klockan 11.
Då bjuder vi på kaffe och kaka, information och – förstås! – pratar politik.

(Titta efter röda flaggor och ett vitt tält.)

Är du nyfiken på vad Vänsterpartiet vill, gör och har gjort, sväng förbi.
Några av våra politiker från både kommun och landsting finns på plats, och svarar gärna både på era frågor och lyssnar på era synpunkter.

I kommunen arbetar vi i majoritet, bland annat med att ordna förskoleplatser till alla barn, och kan glatt berätta att nybyggen av förskolor i Domsjö och Högland skyndas på. (Allehanda)

På landstingsnivå kämpar vi i opposition fortfarande för en rättvis och jämlik vård i hela länet – vi vill att det även i framtiden ska finnas ordentliga sjukhus i både Örnsköldsvik, Sollefteå och Sundsvall. Vi samarbetar förstås med grupper som Sollefteå & Örnsköldsvik, Framtidens Akutsjukhus

Öppet möte om vården och landstingspolitiken!

Kampen om vården går vidare!

Öppet möte
måndag 19/9 kl 19-21
Hullsta Gård, Sollefteå

Karin Rågsjö, Vänsterpartiets talesperson i vårdpolitiska frågor och
Lars-Gunnar Hultingruppledare i landstinget för Vänsterpartiet
medverkar.

Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera Vänsterpartiets idéer för en tryggare framtid, både för patienter och för personal vid våra tre akutsjukhus men även på riksplanet.

Hjärtligt välkommen!

Vänsterpartiet Sollefteå och Vänsterpartiet i Landstinget Västernorrland

 

 

Nytänk istället för feltänk – vårdområde Ådalen

Pressmeddelande från landstingsgruppen om motion om Tio100-modellen
2016-06-09

Landstingsfullmäktige har beslutat att kostnaderna inom specialistvården under perioden 2016-2018 ska minskas med 160 miljoner kronor. De förslag som ligger samt ytterligare aviserade förslagen kommer att leda till försämrat vårdutbud i Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett drastiskt ökat tryck på Sundsvalls sjukhus. Däremot inte till att besparingsmålet nås! De stora problem vi har idag, med stora kostnadsökningar pga. fler stafetter, brist på vårdplatser, minskad egen kapacitet för planerade behandlingar och höga sjukskrivningstal, kommer att öka.

Landstinget Västernorrland måste tänka nytt. Det behövs en annan typ av förändringar.
Förändringar som skapar framtidstro och förtroende och tar tillvara på personalens kompetens och engagemang. Förändringar som rustar oss inför de växande behoven av vård, inkl. akutvård i hela länet. Förändringar som ger ökad effektivitet och tar itu med de kostnader som nu ökar kraftigt.

Vårdbolaget Tio100 ägs och drivs gemensamt av Stockholms Läns Landsting och Norrtälje kommun. Bolaget sköter driften av akutsjukhuset och vårdcentralerna och tillhandahåller kommunal vård och omsorg. Tio100 har välfungerande verksamheter, vården är kostnadseffektiv och kvalitén hög. Exemplet Tio100 visar att samordningsvinsterna då kommunen och landstinget samverkar är stora.

Landstinget måste agera nu. Det finns ett uttalat intresse från kommunerna och det är viktigt att snabbt ta fram en alternativ utvecklingsmöjlighet för Sollefteå sjukhus. Landstinget behöver satsa på lösningar som ger besparingar samtidigt som akutvården i Ådalen inte försämras.

Vi föreslår därför i en motion att Landstinget skyndsamt startar ett utvecklingsarbete tillsammans med Sollefteå och Kramfors kommun för att ta fram ett förslag om sammanhållet vårdområde Ådalen. I avvaktan på resultatet av utvecklingsarbetet bör verksamheterna på Sollefteå sjukhus lämnas intakta. Däremot behöver organisationen med länsverksamhetsområden förändras. En lokal ledning ger bättre förutsättningar för utförandet av vård med god ekonomi.

 För mer information se Motion om att utveckla ett sammanhållet vårdområde i Ådalen eller kontakta

Vänsterpartiets landstingsgrupp Västernorrland
Lars-Gunnar Hultin,  tel 070 – 572 58 48
Gunnar Fors, tel 073 – 811 94 00

ÅDALSMARSCHEN

Tid och plats: lördag den 14 maj från Frånö till Lunde.
Ådalsmarschen är en manifestation av arbetarrörelsen. 14 maj 2016 går vi samma väg som 14 maj 1931. Tillsammans kämpar vi för samma sak, nu som då. Vi som står bakom Ådalsmarschen är en arbetsgrupp/nätverk med människor från olika politiska partier, fack, föreningar och nätverk på vänsterkanten.
13.00 Samling vid Frånö folkets hus. Musik och tal
14.00 Avgång mot Lunde
15.00 Depåstopp. Vila och fika. Musik och tal
16.00 Framme i Lunde. Musik och tal
17.00 Vi tar oss tillbaka till Frånö
18.00 Servering på Frånö folkets hus. Uppträdanden

1 Maj

Har Vänsterpartiet möte på Stora Torget, Örnsköldsvik,  kl 11.30
 
Vi finns på Torget med vårt tält, samtalar och serverar fika och soppa kl 10.30 – ca 14.00.
Naturligtvis kommer vi ha talare på denna viktiga dag, samt  musik.
Välkomna!
Ta gärna med plakat och stridsvilja

Onsdag 20 april kl 18.30 på Gnistan

hålls två intressanta föredrag att välja mellan;
MÖTE OM NATO
Föredrag av historikern, journalisten mm Anders Björnsson
Diskussioner. Fika.
Arrangörer: 
ABF, Miljöpartiet, Vänsterpartiet 
och Folket i Bild/Kulturfront i Ö-vik
———
SAGAN OM LANDSTINGET
”Vår berättelse om situationen i Landstinget Västernorrland inför Manifestationen i Härnösand 24/4”
Informationsmöte inför 
Demonstrationen
Ådalen reser sig – Tillsammans för en rättvis sjukvård för alla
i Härnösand
Söndag 24 april kl 13.00

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PALESTINA OCH ISRAEL

Välkommen till en föreläsningsserie hållen av Nelson Rivera utifrån hans erfarenheter som följeslagare i Palestina inom EAPPI.(https://www.eappi.org/en)

– Onsdag 13 april kl 18.30 på Gnistan
– Onsdag 27 april kl 18.30 på Gnistan
– Onsdag 4 maj kl 18.30 på Gnistan

KOM OCH TA MED DIG DINA VÄNNER
PÅ DESSA VIKTIGA FÖRELÄSNINGAR/STUDIEMÖTEN
SOM VÄNSTERPARTIET ANORDNAR!