• Hem
  • Kommunpolitik
sida

Kommunpolitik

Vänsterpartiets interpellation med anledning av Stadsdel 2030

Vår interpellation lämnades in till februarifullmäktige och väntas besvaras i april.
Här kommer interpellationen i hela dess längd.

Var vill de nya örnsköldsviksborna – och de som väljer att stanna kvar – bo?

I kommunens vision står att Örnsköldsvik är ”en plats för 5000 fler med framtidstro”.
”Som en del i att nå denna vision har Örnsköldsviks kommun tagit fram en visionsskiss som ska fungera som inspiration för ett fortsatt arbete med att utveckla en ny stadsdel i centrala Örnsköldsvik.” (https://www.ornskoldsvik.se/marknad/framtid-ornskoldsvik/framtid-ornskoldsvik/visionen-om-en-ny-stadsdel ).

Visionen är som vi vet beslutad här i fullmäktige. Däremot är det otydligt var i kommunen beslut tagits om att ta fram visionsskissen för det som kallas Stadsdel 2030. Vänsterpartiet begärde den 31 januari att få ta del av de handlingar och beslut som resulterat i visionsskissen men har ännu inte fått ta del av dessa.

Inför kommande beslut om översiktsplan och detaljplaner för att göra det möjligt att nå kommunens vision är det viktigt att veta sambandet mellan nya bostadsområden och var våra nya kommuninnevånare väljer att bo. Och var unga eller redan nyanlända örnsköldsviksbor vill bo om de ska stanna i kommunen.

Under de senaste åren har många bostadsprojekt fullföljts i centrala staden: punkthusen i inre hamnen, Ting1, brf Strandkajen, Solsidan, Bonnolles torn, HSB-bygget på Lasarettsgatan med flera. Nu byggs höghusen vid Arenan. Nya projekt, som rimligen ligger före Stadsdel 2030 tidsmässigt, planeras. Samtidigt har kommunens befolkning inte ökat.

Flera av kommunens företag växer, de har anställt många och planerar för fler nyanställningar. Företagen finns i centralorten men även till exempel i Bredbyn, Husum och Köpmanholmen. Kommunen samverkar med företagen för att klara kompetensförsörjningen. På sidan Utsikt på kommunens hemsida kan vi läsa reportage om inflyttade personer som arbetar i kommunen eller som pendlar eller distansjobbar med jobb utanför kommunen. Det är möjligt att de inte är representativa för alla som flyttar hit men det är intressant att dessa inflyttare som lyfts fram har valt att bo i områden som Varvet och Hallbacken, Västerhus, Källom, Nyänget och Järved.

För att befolkningen i arbetsaktiv ålder i kommunen ska växa är idet också viktigt att minska utflyttningen. Två grupper med hög rörlighet, hög sannolikhet att de lämnar kommunen, är de ungdomar som går ut gymnasieskolan respektive de som kommit till kommunen sedan de invandrat till Sverige. För bägge dessa grupper är möjligheterna till yrkesutbildning och fasta anställningar avgörande. Men självklart är möjligheterna att kunna få en bra bostad i en bra bostadsmiljö viktig, och då även om man inte har så god ekonomi i början av sitt svenska arbetsliv.

Vårt syfte med denna interpellation är att få till stånd den övergripande diskussion om strategin för att kommunens befolkning i arbetsför ålder ska öka, som har saknats inför ”icke-besluten” om Stadsdel 2030 och liknande områden. Vi vill också få så mycket fakta som möjligt på bordet inför de väl övertänkta plan-beslut som bör tas om utvecklingsinsatser inom HELA kommunen.

Därför ställer vi dessa frågor till Kommunstyrelsens ordförande:

  • Hur ser sambandet ut mellan nya bostadsområden som växt fram i kommunen och var nyinflyttade kommuninnevånare valt att bosätta sig? Hur ser befolkningens åldersstruktur ut i de nya bostadsområdena i staden, hur stor andel är i arbetsför ålder resp i pensionsåldern? Varifrån har de flyttat? Om de sedan tidigare varit bosatta i kommunen, vad har hänt med de bostäder de lämnat?
  • Finns det någon trend för var nyinflyttade som är aktiva i arbetslivet väljer att bosätta sig? Hur stor andel söker sig till centrala staden resp till stadsnära eller mer lantliga bostadsområden och byar? Har kommunen undersökt vad som är de starkaste ”dragfaktorerna” när det gäller bostäder, närhet till skog/natur, strandnära/vid stranden etc? Skiljer det sig mellan olika åldrar?
  • Vad vet kommunen om var unga eller redan nyanlända örnsköldsviksbor vill bo för att de ska välja att stanna i kommunen? Har kommunen undersökt om det är nysatsningar som Stadsdel 2030, Varvskajen eller Järveds strand som är avgörande eller om det är satsningar på boendemiljön i befintliga bostadsområden eller möjligheter att pendla mellan bostäder i t ex Mellansel och Långviksmon till arbeten i centralorten eller andra delar av kommunen som har störst betydelse?

 

Örnsköldsvik 20 februari 2023

 

 

Marie Buhr
Vänsterpartiet

Kopiera länk