• Hem
 • Kommunpolitik
sida

Kommunpolitik

Kommunbudgeten 2023

Budgetförslag-2023-2026-V

”Historien om en onödig utredning”

Vänsterpartiets årsmöte förkastar Swecos skolutredning

När Vänsterpartiet hade årsmöte den 30 januari var mötets huvudfråga utöver själva de rena årsmötesfrågorna den skolstrukturutredning, som Sweco gjort på uppdrag av Bildningsnämnden.

Årsmötet gjorde ett skarpt uttalande där det sägs att det var ett stort misstag att anlita Sweco. Utredningen ger inga nya kunskaper. Sweco har gjort liknande utredningar i andra kommuner och ger samma förslag här som där om nedläggningar och centralisering. Ibland med exakt samma formuleringar!

Sweco tar i sitt förslag inte någon hänsyn till närhetsprincipen trots att det var en förutsättning. Man konstaterar krasst att många barn redan har skolskjuts och förmodar (!) att skillnaden när skolorna i kommunens ytterområden läggs ner inte blir så stor. Med alla de timmar som Sweco debiterat kommunen till höga kostnader kunde man förvänta sig mer än förmodanden i en så central fråga.

Att alla barn i hela kommunen har tillgång till bra skolor med en bra lärmiljö är Vänsterpartiets utgångspunkt. Tillgång till skolor och annan samhällsservice är också viktig för det mål kommunen har att utveckla landsbygden. Det sambandet saknas i utredningen. Det är allvarligt också utifrån klimatet. Att satsa på vår landsbygd, inte minst inlandet, är den kanske viktigaste förutsättningen för att den omställningen ska lyckas.

Vänsterpartiet kämpar för ett jämlikt samhälle där vi gemensamt och solidariskt finansierar skolan och övrig välfärd så att den finns där vi bor och behöver den.

Hela uttalandet finns här:
Vänsterpartiet vill ha bra skolor i hela kommunen!

 

Skolor på landsbygden?

Kommunen har beställt en utredning från konsultföretaget Sweco av lokalorganisation för kommunens förskolor, grundskolor och fritidshem. Utredningen presenterades för Bildningsnämnden den 19 januari.

De förslag som läggs i utredningen är omfattande och drastiska och får konsekvenser inte bara för skolor, barn och föräldrar utan för landsbygdens och hela vår kommuns utvecklingsmöjligheter. Det är viktigt att alla som berörs har tillgång till utredningen. Eftersom utredningen ännu inte finns på kommunens hemsida så lägger vi därför upp den här.

Vi i Vänsterpartiet kommer nu att gå igenom förslagen utifrån vår politik att utveckla landsbygden och välfärden och att kommunens beslut ska bidra till lösa klimatkrisen.

Skolstrukturutredningen Sweco 2021-01-18

 

Klimatet – välfärden – landsbygden

Vänsterpartiets förslag till budget för 2021 med plan för 2022–2023 utgår från att vi som bor i Örnsköldsviks kommun får bäst förutsättningar att utvecklas och leva ett bra liv i ett jämlikt och jämställt samhälle där vi gemensamt tar ansvar för välfärd och hälsa för alla, inte bara för några få.

Läget i kommunen, regionen, Sverige och världen i övrigt gör att insatser mot klimatkrisen är den viktigaste frågan under budgetperioden. Landsbygdsutveckling blir då strategiskt viktigt.

Förslaget bygger på det samhällskontrakt som arbetarrörelsen och andra folkrörelser är bärare av – alla bidrar utifrån sina förutsättningar för att vi tillsammans ska uppfylla våra och samhällets behov.

För ett hållbart och jämlikt Örnsköldsvik ska kommunen under budgetperioden ha fokus på

 • klimatet
 • välfärden och
 • landsbygdsutveckling 

Här kan du ta del av hela budgetförslaget:
Vänsterpartiets budgetförslag 2021-2023

Försvara kulturskolan!

Kulturminister Amanda Lind skriver i Aftonbladet att hon alltid kommer att försvara kulturskolan. Det gör också vi i Vänsterpartiet.

Här i Örnsköldsvik agerar tyvärr S som M och KD gjorde i riksdagen. De ”anser uppenbarligen att barnens kultur är en lämplig besparingspost” i budgeten. Då hjälper det inte att kommunen nu föreslås anta en s k kulturpolicy fylld med vackra ord som tillgänglighet, mångfald och ett dynamiskt samhälle. Då hjälper det inte att bygga ett nytt kulturhus.

Amanda Lind:
”Gång efter annan hör vi om nedskärningar i kulturskolan. Men varje gång möts det av stora protester. Kulturskolan engagerar. (…)
M och KD anser uppenbarligen att barnens kultur är en lämplig besparingspost i statsbudgeten. Regeringen tycker annorlunda. Därför återställer vi statens stöd till kulturskolan, för att fler barn och unga ska få möjlighet att i den utforska sin kreativitet. Jag kommer alltid försvara kulturskolan. För barns och ungas rätt till en större värld är värd att satsa på.”

Amanda Lind:
”Gång efter annan hör vi om nedskärningar i kulturskolan. Men varje gång möts det av stora protester. Kulturskolan engagerar. (…)
M och KD anser uppenbarligen att barnens kultur är en lämplig besparingspost i statsbudgeten. Regeringen tycker annorlunda. Därför återställer vi statens stöd till kulturskolan, för att fler barn och unga ska få möjlighet att i den utforska sin kreativitet. Jag kommer alltid försvara kulturskolan. För barns och ungas rätt till en större värld är värd att satsa på.”

Kulturministerns debattartikel i Aftonbladet 190917 finns här.
Förslaget till ny kulturpolicy för kommunen hittar du här.

 

 

[su_spacer size=”20″]

NÖDLÄGE FÖR KLIMATET KRÄVER BUDGET EFTER BEHOV
Vänsterpartiets budgetförslag för 2020

Klimatkrisen är akut! Politikens ansvar är att vända utvecklingen och inte stoppa huvudet i sanden. Örnsköldsviks kommun måste därför utlysa nödläge för klimatet. Vänsterpartiets förslag till budget har detta som utgångspunkt.
Länk till budgetförslaget:
Vänsterpartiets budgetförslag

Klimatkrisen är akut! Politikens ansvar är att vända utvecklingen och inte stoppa huvudet i sanden. Örnsköldsviks kommun måste därför utlysa nödläge för klimatet. Vänsterpartiets förslag till budget har detta som utgångspunkt.
Länk till budgetförslaget:
Vänsterpartiets budgetförslag

Behoven ska styra budgeten. Inte tvärtom.
Klimatet och kommunens kärnverksamheter måste värnas och prioriteras. Alla ekonomiska rapporter visar att kärnverksamheterna hotas.

Vi tror på och vill satsa på Örnsköldsviks kommun, och tillför därför 130 Mkr till klimatåtgärder, till elever och äldre, till trafikkostnader, snöröjning och annat där pengarna idag inte räcker.

Vi föreslår en klimatbudget för minskade koldioxidutsläpp, fler cykelvägar, ökad turtäthet och nya linjer i busstrafiken, byabussar och bilpooler på landsbygden, busstrafik i egen regi och stor satsning på solenergi.

 

I stället för att kommunens bolag finansierar flygplatsen ska de göra klimatinvesteringar. Företagen som använder flygplatsen bör vara med och betala – så länge den behövs.

Om Örnsköldsvik ska utvecklas måste Återbruken, Komvux och Kulturskolan vara kvar och utvecklas. Kulturen är en tillväxtfaktor!

Andra förslag i budgeten är att
– Varvskajen görs till grönområde
– Satsning för ökad inflyttning till landsbygden – ekobyar, fler bussturer.
– Mer pengar till arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, LSS då staten inte gör vad den ska.
– Nya åtgärder för att kulturutövare och kulturpublik lättare ska hitta varandra.

Idag föreslås nedskärning av Kulturskolan – för att elevantalet i grundskolan ökat oväntat snabbt! När skogarna brinner går det ut över gatuunderhållet! Vi föreslår att stora oförutsedda händelser löses av hela kommunen gemensamt.

Kommunens anställda ska inte springa fortare eller få sämre löneutveckling för att vi har fler barn i skolan! Vi satsar 3% på personalens löneökningar, inte 2,6% (+12 Mkr), och vi går från ord till handling för att fler ska kunna arbeta heltid.

Staten har ansvar för att finansiera välfärden. Statsbudgeten (M, KD och SD) och Januariavtalet (S, Mp, C och L) ger inte kommunerna det resurstillskott som de behöver. Vi tvingas därför föreslå en tillfällig skattehöjning, en Busch-Kristersson-skatt, med 1 krona. Detta ger 127 Mkr.

Kommunen måste självklart också jaga kostnader. I stället för att ta bort viktiga verksamheter vill vi städa trappan uppifrån. Mindre administration och ökad samverkan inom och mellan förvaltningar och bolag minskar kostnader. Exemplen är många på dubbelarbete som kostar pengar och försämrar servicen. Kommunens egna regler och detaljplaner får inte förhindra smarta lösningar och bra service till företag och människor.

Andra V-förslag för att spara pengar är minska pengarna till politikerna, att se över miljonrullningen till Modo Hockey och att kommunens och Regionens vård och omsorg samlas i ett Sammanhållet vårdområde.

Vi vill satsa på ett Örnsköldsvik också för våra barn, därför måste klimatet gå först!

[su_spacer size=”50″]

VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG FÖR 2019

Ta del av vårt budgetförslag här:
Vänsterpartiets förslag till budget 2019 och plan 2020-2021.

”Sälj inte ut allmännyttan!
Säg ne
j till privata vinstintressen i välfärden – säg nej till LOV!”
Ovanstående står inte i Vänsterpartiets budgetförslag. Efter att ha tagit del av Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag och deras överenskommelse idag den 31 oktober om samverkan blir detta ändå en viktig anledning varför kommunfullmäktige borde anta vårt förslag.

”Sälj inte ut allmännyttan!
Säg ne
j till privata vinstintressen i välfärden – säg nej till LOV!”
Ovanstående står inte i Vänsterpartiets budgetförslag. Efter att ha tagit del av Alliansens och Socialdemokraternas budgetförslag och deras överenskommelse idag den 31 oktober om samverkan blir detta ändå en viktig anledning varför kommunfullmäktige borde anta vårt förslag.

Vi vet att vårt förslag inte kommer att gå igenom. Men allt avgörs inte i fullmäktige. Vänsterpartiet kommer att arbeta hårt tillsammans med boende och välfärdens anställda för att stänga den dörr som S-ledningen i kommunen nu öppnar.

I vårt budgetförslag står klimatfrågan i fokus. Vi lyfter fram klimatkrisen som den överordnade fråga den nu måste vara i alla verksamheter, allmänna eller privata. Vi vill inrätta ett klimat- och hållbarhetsråd, vi vill aktivera klimatkompensationsfonden så att det lönar sig för förvaltningar och anställda att arbeta och resa klimatsmart. Vi vill fortsätta att utveckla kollektivtrafiken och bygga fler pendlingsparkeringar, gång- och cykelvägar mm eftersom det är nödvändigt att minska utsläppen från bilismen. Dessa och andra klimatåtgärder är så viktiga att göra snabbt att vi vill finansiera klimatinsatser genom lån.

Kommunen måste alltid jobba för att bli mera effektiv. Skattekronorna ska användas till det de är avsedda.  Precis som övriga partier lägger vi in besparingar genom effektiviseringar, utvecklingsinsatser och strukturförändringar. Men till skillnad från S och Alliansen vill vi börja uppifrån och se till att besparingar så långt möjligt inte drabbar eleverna i våra skolor och de äldre i omsorgen.

En viktig fråga för Vänsterpartiet är kompetensförsörjningen till förskolan, skolan och omsorgen. Heltid måste nu bli verklighet även för undersköterskor och andra i omsorgen. Detta finns endast med i Vänsterpartiets budgetförslag. Detsamma gäller våra satsningar på att utbilda vikarier inom skolan och omsorgen samt på att anställa de som jobbat mer än ett år inom omsorgen.

Vi lägger till extra medel till skolan och till omsorgen av det enkla skälet att antalet elever och omsorgsbehövande blir fler. Men går då detta och allt annat vi tar upp i budgetförslaget ihop? Ja det gör det. Kommunen ska ha ett visst överskott i verksamheten och ha råd med de stora investeringar som behövs. Prioriteringar behöver alltid göras. En sådan vi gör är att sätta skolan före ett nytt kulturhus – men vi ser gärna att en kulturscen kan inrymmas i nya gymnasieskolan.

För kommentarer kontakta
Göran Wåhlstedth 070-3383025
Gunnar Fors 073-8119400

 

 

V står upp för de ensamkommande – S går emot

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Örnsköldsvik
2017-11-14
Regeringen och Vänsterpartiet kom i somras överens om ett tillfälligt kommunbidrag för att göra det möjligt för kommunerna att låta de ensamkommande ungdomarna som fyller 18 år vara kvar i kommunalt boende i stället för att flyttas till Migrationsverkets vuxenboende.
Vänsterpartiet i Örnsköldsvik tog då direkt kontakt med kommunledningen om att kommunen borde planera för att använda denna möjlighet. Vid dagens möte med Humanistiska nämnden lade Välfärdsförvaltningen fram ett förslag, som fick stöd av socialdemokraterna och övriga partier. Trots att Vänsterpartiet tillhör den politiska majoriteten tvingades vi att gå emot förslaget och lägga ett eget förslag i frågan.
– För oss var det viktigt att kommunen följer de intentioner som regeringen och Vänsterpartiet var överens om, säger Hector Lopez Ortega, Vänsterpartiets ledamot i Humanistiska nämnden. Alla ungdomar som fyller 18 år och fortfarande är i asylprocessen ska omfattas. I förvaltningens förslag undantogs de som har överklagat ett avslagsbeslut trots att man själv bekräftar att de fortfarande är i asylprocessen. Kommunen kan inte föregå den rättsliga processen.
Enligt den samarbetsöverenskommelse som finns inom den politiska majoriteten i kommunen ska partierna lägga gemensamma förslag till beslut i nämnderna.
– För att det här ska fungera måste vi träffas och prata, säger Göran Wåhlstedth, ordförande i Vänsterpartiet Örnsköldsvik. I viktiga frågor som den här betyder det att vi måste förhandla, lägga fram våra respektive förslag och försöka kompromissa ihop oss. Tyvärr har socialdemokraterna denna gång valt att inte göra detta. Vi hoppas att det är en engångsföreteelse.
Vänsterpartiets förslag till beslut kan läsas via denna länk: Yrkande Hum 20171114 om ensamkommande
—-
—-

Budget 2018 – För framtidens och möjligheternas Örnsköldsvik

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lägger nu sin fjärde gemensamma budget för mandatperioden 2015 – 2018. För mandatperioden gäller den överenskommelse om det politiska samarbetet som våra partier slöt 24 oktober 2014. Budget 2018 bygger i väsentliga delar på de prioriteringar som lades fast i denna överenskommelse.

En summering av budget 2018:

 • Det budgeterade resultatet för 2018 är 68 miljoner kronor. Resultatmålet för kommunen ska årligen ligga på 1,5 – 2,5 % av skatte och statsbidrag under mandatperioden. Detta resultat motsvarar 2,0 %.
 • Den kommunala skattesatsen lämnas oförändrad på 22,44 kronor per intjänad hundralapp. Av kommunerna i Norrlandslänen är Örnsköldsvik den kommunen med 13:e lägsta kommunala skatteutdebiteringen. (Dvs 41 av 54 kommuner har högre utdebitering än Örnsköldsvik)
 • Volymen på de skattefinansierade investeringarna föreslås öka kvarvarande år under mandatperioden. Investeringsramen för 2018 sätts till 267 miljoner kronor.

Kommentarer gällande driftsbudgeten:

 • Budgetramarna för Kommunstyrelsen, Humanistiska nämnden och Bildningsnämnden föreslås öka.
 • Störst ökning får Bildningsnämnden med 10 mkr där en satsning görs för att minska grupperna och öka personaltätheten inom förskola och fritids. Kommunstyrelsen och Humanistiska nämnden får en ramökning på 1 mkr (för satsning på ungdomsjobben) respektive 2 mkr (för satsning på familjecentral och insatser riktade mot ungdomar)
 • Samtliga nämnder och kommunstyrelsen kompenseras fullt ut för lönekostnadsökningar, motsvarande 77 miljoner kronor samt för inflation med 2 procent.
 • Initiativ tas för att ytterligare utveckla arbetet med ständiga förbättringar av kommunens olika verksamheter.
 • Rodretkoncernen (kommunens bolag) ska finansiera Örnsköldsvik Airport AB varför en utdelning till kommunen från Rodret inte kommer att ske 2018.

Några axplock från våra prioriterade områden:

 • Fortsatt stöd till landsbygdsutveckling
 • Familjecentral och riktade insatser mot ungdomar
 • Personalförstärkning inom förskola och fritids
 • Ökade möjligheter för barn och unga att ta del av natur, friluftsliv samt idrott
 • Satsningar på att få fler att åka kollektivt
 • Samverkan mellan Kultur- och Fritidsnämnden och Välfärdsförvaltningen för sysselsättning inom daglig verksamhet
 • Fortsatt satsning på jobb till unga
 • Satsning på heltider som norm fortsätter

Kommentarer gällande investeringsbudgeten:

I investeringsbudgeten föreslår vi 267 mkr i skattefinansierade investeringar. Den beslutade ramen för mandatperioden på 660 miljoner kronor kommer att överskridas beroende på behovet av att genomföra flera angelägna satsningar. Bland de större investeringarna de kommande åren kan nämnas (totala investeringsmedel inom parentes)

 • Nya Bredbynskolan samt Höglidenskolan (åk 7-9 skola) (101 mkr)
 • Förskolan Ängen samt ytterligare två förskolor (tidigarelagda investeringar) (145 mkr)
 • Byggandet av ny simhall i centrala Örnsköldsvik påbörjas (72 mkr)
 • Enlig plan påbörjas GC-väg Ås-Själevad (18 mkr)
 • Varvsbron i Husum färdigställs (15 mkr)
 • Nya vård-och omsorgsplatser i boende (177 mkr)
 • Nya LSS-boenden med totalt 20 platser (37 mkr)

Budgeten i sin helhet med text och siffror:
Budgetförslag 2018-2020 S och V

 

Vänstermajoritetens budget för 2017-2019

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna presenterade den 2 juni 2016 sitt budgetförslag för 2017.
Du kan ta del av förslaget här:
Budgetförslag 2017-2019 (S) och (V).

 

Överenskommelse med Socialdemokraterna

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gjort en överenskommelse om politiskt samarbete under mandatperioden 2014-2018.

Här kan du läsa överenskommelsen:
Överenskommelse Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Örnsköldsvik 2014-2018.

 

 

Kopiera länk